Silver Circle

Lastercampagne  ontmantelt
Hoofdstuk 1 van 3.
(18-11-2004)

  « Terug           top


AMSTERDAM - ''Merlin Sythove van “Silver Circle”  (Leider van een wicca groepje) benadeelt zichzelf door al jaren met een flagrante aanfluiting van alle regels betreft het wicca-gebeuren een lastercampagne aan te houden tegen de stichting Caros, haar gecommitteerde Caros-Loges en tegen die genen die het niet met hem eens zijn.''

Veel personen spreken na het lezen van Merlin’s georkestreerde negatieve lastercampagne hun volledige solidariteit uit met de stichting Caros en begrijpen niets van Merlin’s motieven. Waarvan sommige zich sceptisch uiten over zijn expressie op de homepage van Silver Circle.

Op de site van Silver Circle wordt door Merlin afwijkend
van de waarheid en met minachting over de stichting Caros geschreven. Merlin, negeert daar domweg de waarheid.

De vele vragen die recentelijk weer bij ons binnenkomen over de homepage van Silver Circle heeft ons uit fatsoen tegenover het gehele Wicca en Heksen-gebeuren na lang overwegen - omdat wij graag onze site schoon willen houden - doen besluiten een tip van de sluier op te lichten over de aldaar van a tot z vermelde onwaarheden die een prominente plek innemen op de onlangs weer door Merlin geplaatste update van zijn site waar hij anderen naar toe verwijst wanneer Caros ter sprake komt.

Door Merlin wordt reeds jaren via zijn homepage de “Silver Circle” verwezen naar de op farce gebaseerde leugens, afkomstig van zijn sprookjestafel.Leugen 1.
»Merlin houdt steevast vol dat door zijn vrienden Hera en Arghuicha ooit zelfstandig een Wicca-coven is geleid in een der gebouwen der Caros-Loges.

Waarheid 1.a.
»Deze personen hebben ooit een blauwe maandag onder toezicht van stichting Caros en/of diens gecommitteerden één van de Caros-Wicca-Loges geleid.

1.a.1
» Op de Caros-pas stond toen en staat nog steeds “Loge”.

1.a.2

» Een lid ontvangt altijd het huishoudelijk reglement der Caros-Loges dat zowel van toen en nu voor de Caros-Wicca-Heksen als de Caros-Occultisten nog steeds een gelijkluidend exemplaar is.

1.a.3

» Op de contracten stond Caros-Wicca-Loges die een ieder lid heeft ondertekend. Ook toen de door Merlin op zijn site genoemde personen, onder toezicht van de stichting, nog les gaven in een der Caros-Wicca-Loges.

1.b.

»Zij zijn echter door de stichting op non-actief gesteld, en wel om o.a. de volgende redenen:
top
1.b.1

» Zij overschreden met regelmaat moedwillig de grenzen van de door hun beide ondertekende overeenkomst met de stichting.

1.b.2

» Zij wisten zicht niet te houden aan de veiligheidsnormen tegenover de leden terwijl de Caros-werkwijze juist klinkt: “Beter Safe dan Sorry”

1.b.3

» Zij lieten oningewijden toe tot het Loge-gebeuren om zo, blijkt achteraf, zichzelf over de rug van de stichting op het paard te hijsen en te profiteren van de toen der tijd door de stichting geplaatste advertenties voor de Caros-Wicca-Loges. (1993/1994)

1.b.4

» Zij een zekere Jan de Zutter (schrijver van het boekje:  In De Schaduw van de Maan (Hadewych 1994), binnen één week na kennismaking hebben ingewijd met als tegenprestatie dat hun foto’s  in genoemd boek geplaatst zouden worden met daarbij de vermelding dat zij de "Caros-Wicca-covens" beheerden.

1.b.5

» Ook wilden zij op gegeven moment zelfstandig een wicca-bedrijfje als wat ze nu hebben (klik hier), (klik hier) en (klik hier) in een der eigendommen van de non-profit organisatie “stichting Caros” laten draaien, wat natuurlijk bij ons onmogelijk was/is daar wij niets verkopen, wij dragen kennis en kunde over tegen kostprijs.

1.b.6

»Hopelijk begrijpt de lezer nu ook de sinecure van Merlin over de door hem geplaatste leugens van zo’n 10 jaar geleden waarop hij tot heden blijft voortborduren.

Leugen 2.
»De verwijzing op de homepage van Merlin, genaamd: -De mening van een ander-, citeert hij tegen beter weten in de leugen uit voornoemd boek van Jan de Zutter. M.n.: "In Amsterdam is de CAROS-coven van Hera en Arghuicha actief, die ook Alexandrijns is."  Zo oud is de Caros-wicca dus niet... Hera en Arghuicha zijn allang niet meer betrokken bij Caros maar hebben de vzw. GreenCraft opgericht in België.

Antwoord 2.
»Hier moeten wij de lezer weer verwijzen naar de door beide personen ondertekende overeenkomst waarin was overeengekomen dat zij onder toezicht van stichting Caros of diens gecommitteerde één van de Caros-Wicca-Loges mochten leiden.
»Er is hier geen sprake van een Alexandrijns-coven zoals Merlin schrijft. Zie hiervoor de Caros-Wicca/Heksen-religie. (Klik hier)

Misleiding 3
»Merlin schrijft over de Caros Wicca Heksen: “Het is duidelijk dat het hier gaat om een occulte groepering, geleid door occultisten. De hele site maakt dat door taalgebruik, woordkeuze, en de structuur van loges, contributies en andere voorschriften duidelijk. In de Wicca kent men geen loges, geen contributies, geen Wiccameesteres of Wiccameester, en groepen staan ook niet onder supervisie. De Wicca is "nieuw leven ingeblazen" door Gerald Gardner, niet door een groep occultisten in Amsterdam”.

top
Antwoord 3.
»Aan Merlin’s onsamenhangende act over occultisten schijnt geen eind te komen en vergeet ook hier weer te vermelden dat de grondlegger van de Wicca - Gerald Gardner -  ook een occultist was. Zie: Aleister Crowley (2001, 12K). (Klik hier, onder de knop “Religie)

Misleiding 4
»Van Merlin mogen de termen “Wiccameesteres” of “Wiccameester” niet gebruikt worden en moet men deze personen, mentor, mentoren,  HP, leraar, HP’s, cursusleider etc etc noemen.

Misleiding 5.
»Ook wat betreft het woord “contributie” waarvan Merlin vindt dat dit niet past bij de Wicca-Heksen, willen wij de lezer duidelijk maken dat voor veel opleidingen een vast bedrag vooruit voldaan moet worden eer men zich Wicca en/of Heks mag noemen. In bepaalde gevallen zijn de cursusgelden zelfs exorbitant hoog te noemen en waarbij men de prijs geleidelijk opschroeft.
» De benaming als: Cursusgelden, Abonnementen, Vergoedingen, Aanschafkosten, bijdragen enz. zijn wel door Merlin toegestaan. Hoewel voor sommige personen een uitzondering maakt. (klik hier) (Wie of wat is Merlin?)

Antwoord 5
»De meeste mensen vinden het normaal dat men voor een opleiding in- of voor een coven, Loge, kring of vereniging etc. een contributie en/of een periodieke bijdragen moet betalen.
»Zie resultaat van de Poll (Nr.1) die gehouden is op `Heksen.Startkabel.nl' van 28-8-04 tot/met 28-09-04 (Klik hier)

5.a.
»Geef je dan helemaal geen geld uit, schrijft Merlin op zijn eigen coven doelende? “ Ja natuurlijk geef je geld uit schrijft hij. In sommige gevallen zelfs vrij veel. Je hebt je eigen reiskosten om naar bijeenkomsten te gaan. Je zult boeken willen aanschaffen, rituele voorwerpen, kaarsen, wierook. Je wilt graag een gewaad hebben. Je zult bij willen dragen in de kosten van de Coven, voor kaarsen, wierook, wijn. Je zult graag iets willen meenemen voor de bijeenkomsten en het feest erna. Wijn, cake, sap, knabbels, taart, kaas, stokbrood, enzovoort. In sommige gevallen kan een Coven als geheel besluiten iets duurs samen aan te schaffen, bijvoorbeeld een zwaard. En verder zul je kosten maken voor je eigen specialisatie. Astrologie kost bijvoorbeeld vrij veel, voor een computer, programma's, boeken en lessen; kruiden kan wat minder kosten, voor opnieuw boeken, een vijzel, kruiden, een weegschaal etc.”

5.b.

»Hij schrijft over zijn eigen coven: “Maar als dat bedrag bedoeld is om met de hele Coven een lang weekend een retraite te organiseren (huur van huisjes, maaltijden etc.) dan is 250,00 ineens weer niet veel”.

5.c.

»Verder schrijft Merlin: “verzorgen de meeste groepen een introductie, soms in de vorm van een serie persoonlijke gesprekken, soms in een meer gestructureerde vorm, een cursus, een workshop of iets dergelijks. Deze leertijd geeft de kandidaat de gelegenheid om kennis te maken en een realistisch beeld van de wicca op te bouwen. Dat kan ook geld kosten. Opnieuw hebben we het dan meestal over de kosten van boekjes of kopieën, postzegels en enveloppen, koffie en thee, een stukje van de tijd die mensen in zo'n cursus willen steken, eventueel zaalhuur etc.”

5.d.

»Merlin overtreft hiermee zichzelf. Telt u ook even mee? €.€.€.

Leugen 6.
»Merlin van de Silver Circle schrijft: “Geheel in overeenstemming met het feit dat Caros-Wicca geen religie is, ontbreekt bijvoorbeeld uitleg of zelfs maar vermelding van jaarfeesten die worden gevierd”.


top
Antwoord 6.
»Helaas voor Merlin die alleen kan reageren op van horen en zeggen, ondanks het feit dat hij met regelmaat de homepage van Caros aan het doorvlooien is, getuigt ook hier weer van het ageren tegen de Caros-Wicca-Heksen-Religie waarvan een duidelijk gedeelte op onze homepage is geplaatst (Klik hier)
»Ook staat op onze algemene Caros-site: Tevens zullen in deze Loges op authentieke wijze rituele diensten worden gevierd, die Sabats en Esbats genoemd worden. (Klik hier)
» Merlin staat blijkbaar totaal niet open voor andermans religieuze overtuiging als deze niet strookt met zijn eigenzinnig fundamentalistisch denkbeeld, wat getuigt dat hij hiermee niet die Wicca mentaliteit bezit waarover hij schrijft en/of over het algemeen in de betere Wicca boeken terug te vinden is.

Misleiding 7.
»Merlin schrijft verder: “Kennelijk vindt Caros het belangrijk gezien te worden als iets dat men niet is. Dat zeggen ze ook zelf: Caros-Wicca is niet wat de meeste mensen denken dat het is".

Antwoord 7.
»Vermoedelijk heeft Merlin kramp in zijn vingers gekregen tijdens het uittypen van deze regel en had hij misschien beter nog even kunnen volhouden om de bedoelde zin te voltooien.
» Er staat: Caros-Wicca-Hekserij is niet wat een aantal mensen denken dat het is. Als directe afstammeling uit vroegere tijden is de hekserij een volledig ontwikkelde cultus, met tradities die ouder zijn dan alle andere wereldreligies. (Klik hier)

Misleiding 8.

»Op dezelfde site van Merlin schrijft hij: Ook interessant is The Advanced Bonewits' Cult Danger Evaluation Frame. Met deze vragenlijst kun je zelf nagaan in hoeverre een bepaalde groep sektarische kenmerken vertoont.

Antwoord 8.

»Merlin suggereert hiermee dat de Caros-Loges sektarisch zijn.
Op genoemde site wordt echter in de verste verte daarvoor geen bewijs geleverd.
»Sterker nog: De 'Caros-Loges' zijn zelfs tegen elke ongunstige betekenis van het sektarisme.
»Ook hiermee ondermijnd Merlin zichzelf en de belangrijkste leefregel van de Wicca/Heksen. Hij zegt: De leefregel 'Doe wat je wilt, zolang het niemand schaadt', is de belangrijkste die we kennen.

Verbaast 9.

»Merlin schrijft ook wel eens iets anders, wat hij noemt: De andere keerzijde.
“We zijn opgegroeid in een materialistische maatschappij. Alles kost geld. Hoe beter iets is, hoe duurder het is. Als het goedkoop is, kan het nooit kwaliteit zijn. Wat gratis is, is afval of reklame.
De prijs van een artikel zou de waarde moeten uitdrukken, maar in de praktijk bepaalt de prijs de waarde van een artikel. Als heks moet je daar doorheen leren zien. Durven kijken naar de waarde van iets, los van de prijs die daarvoor al dan niet gevraagd wordt”.

Reactie 9.
»De stichting Caros is een door de overheid gecontroleerde non-profit organisatie.

top
  • Uit voornoemde opsomming blijkt onomstotelijk dat de publicaties van Merlin in zijn stencil en op zijn homepage “Silver Circle” op leugens en drijfzand berusten en niet anders betiteld kan worden dan een “lastercampagne”.
  • Merlin beseft niet dat je uit geloof inspiratie kunt halen, maar geen claim op de waarheid.
  • Het zegt ons eigenlijk al genoeg dat hij nimmer contact met de stichting Caros heeft gezocht om datgene wat hij vermeldt te verifiëren.
  • Mocht Merlin Sythove niet meer zijn leugens opteren en contact met de stichting willen opnemen dan zijn wij altijd bereid om een gesprek aan te gaan en alle bewijzen over voornoemde punten met hem door te nemen die hij dan van ons mag publiceren in zijn stencil en op zijn homepage.
  • Wij betreuren het dat wij door Merlin’s gepubliceerde onwaarheden gedwongen zijn publiekelijk te reageren.
    Het is echter aan de lezer daar een mening over te vormen.
Wij sluiten hierbij voorlopig af met onze Loge-groet en richten ons weer op het interessante en gezellige Loge-gebeuren.


Vis et Fortuna.
Voor meer informatie klik hier en hierSilver Circle

Een slok uit eigen gifbeker
Hoofdstuk 2 van 3.
(26-01-2005)

  « Terug           

Door stichting Caros zijn veel plausibele positieve e-mails ontvangen over de constatering dat Merlin Sythove van “Silver Circle" (In week 3, 2005) onder druk van de publieke opinie zijn negatief ogende pagina over stichting Caros voor een groot deel zonder de koketterende leugens heeft geüpdate.

Van ophouden wil hij echter nog niet weten, zonder respect verwijst hij nog steeds op zijn site naar de van zijn hand komend en door hem in 1998 verspreide stencil “wiccan-rede” waarin onjuistheden over de stichting staan vermeld.

Mocht u daarin interesse hebben dan kunt u dat tegen een financiële vergoeding bestellen bij Merlin Sythove van “Silver Circle".

Het leugenachtig keffertje van “Silver Circle” weigert al jaren op de uitnodiging van stichting Caros in te gaan om alle bewijzen over voornoemde punten met hem door te nemen die hij dan van ons mag publiceren in zijn stencil en op zijn homepage.
Zijn weigering is dan ook door velen betiteld als een zwaktebod.
Merlin duikt, dat doe je alleen als je onzeker bent.

Zolang Merlin Sythove nog steeds met een negatieve ondertoon naar stichting Caros verwijst zullen wij echter zeer alert blijven.
Ook hebben wij vastgesteld dat de leugens en geruchten niet alleen door voornoemd persoon maar ook door een kleine groep, die mee zijn gefietst op de bagagedrager van Sythove, in de wereld zijn geholpen en in leven zijn gehouden.

In de tussentijd beraden wij ons of bovenstaande leugens en de antwoorden daarop binnenkort uit het oog van de zoekende kan worden onttrokken of zal worden aangepast.

DB Stichting Caros

Voor meer informatie klik hier en hierSilver Circle

Demagogie
Hoofdstuk 3 van 3.
(27-04-2005)

  « Terug           

AMSTERDAM - Merlin Sythove van “Silver Circle” benadeelt zichzelf alweer door op een moreel verwerpelijke wijze zijn lastercampagne met leugens te hervatten tegen niet alleen de stichting Caros en haar gecommitteerde Caros-Loges, maar ook tegen al die heksen en wicca's die het niet met hem eens zijn.

Gelijkend op een obsessie heeft Merlin zijn site dit jaar (2005) voor de derde keer geüpdate, zie nu: http://www.silvercircle.org/merlinsarchive/ma_caros.htm

Wéér probeert Merlin Sythove van “Silver Circle” de mensen te bespelen met zijn demagogie.

Leugen 1. » Merlin schrijft: "Sinds 1998 staat er op mijn persoonlijke web site al een stuk over Stichting Caros.
Daarin laat ik Caros zelf, aan de hand van quotes van hun eigen web site, vertellen dat zij geen wicca zijn."

Antwoord 1. » Alle door Merlin genoemde quotes, inclusief de door hem geplaatste leugens en het weglaten van het punt waarover hij op zijn site heeft geschreven worden al vermeld op deze pagina. (Zie hierboven, Hoofdstuk 1)

Leugen 2. » Merlin schrijft: “Caros doet al jarenlang pogingen om dit stuk van internet af te krijgen, en laat daarbij altijd heel duidelijk merken dat ze niet gediend zijn van kritiek.
Degeen die de oorspronkelijke pagina over Caros wil zien kan mij daar privé over mailen”.

Antwoord 2. » Het dagelijks bestuur van Stichting Caros heeft het gedrag van Merlin Sythove van “Silver Circle" intern vaak puberaal genoemd en om die reden is aan de leugens van Merlin nooit aandacht geschonken, laat staan dat we ooit iets hebben ondernomen om zijn leugens over Caros van het internet af te krijgen.

top
2.1 » Na zeven jaar hadden echter niet alleen enkele leden van de Caros-Loges maar ook enorm veel buitenstaanders op het net schoon genoeg van de door Merlin Sythove gecolporteerde leugens.

2.2 » Jaar in en jaar uit druppelde de e-mails bij de stichting binnen met het verzoek om iets tegen de door Merlin geplaatste leugens te ondernemen en telkens weer werd de Del-knop van het toetsenbord gebruikt.

2.3 » Vandaar -  na zeven jaar lang leugens - een klein repliekje in hoofdstuk 1. (Zie hierboven)

2.4 » Wat betreft de door Merlin geschreven leugens, dat hijzelf kritiek noemt(?), verstaan wij dan ook beslist niet onder kritiek maar categoriseren het eerder onder geschreeuw van een kleine man met een groot probleem die probeert een pandemie in de Wicca te veroorzaken.

2.5 » De Caros-Loges worden jaarlijks steeds groter, juist omdat we goed naar opbouwende kritiek luisteren en voor 99,9% leugens negeren

2.6 » Op de oorspronkelijke pagina van Merlin Sythove's, waar hij naar refereert, kunnen wij antwoorden dat deze met al zijn leugens en onze antwoorden daarop reeds zijn behandeld. (Zie hoofdstuk 1 hierboven) waarmee hij op het forum van stichting Arkana publiekelijk door ene Gohanja en vele anderen aan de schandpaal werd genageld, met als resultaat dat Merlin Sythove onder druk van de publieke opinie, zijn leugenachtige lastercampagne op zijn site heeft moeten verwijderen. (Zie hierboven: hoofdstuk 2.)

Klachtmeldingen en regulering (stichting Arkana)
Er zijn vijf klachtmeldingen binnengekomen waaronder vier afkomstig van heidense organisaties over andere heidense organisaties en één van een particulier over een heidense organisatie. De klachten van de organisaties betroffen smaad, laster en last hebben van 'haatcampagnes' en 'roddels'. De klacht van de particulier betrof last te hebben van en niet eens zijn met de informatie die een heidense organisatie verspreidt. Aangezien de klachtencommissie vervallen was heeft het bestuur de beklagenden geadviseerd om hun klacht in de database of op het forum te vermelden. Niemand heeft daar gebruik van gemaakt. Via het forum is het bestuur er wel op attent gemaakt, dat een heidense organisatie 'laster' van hun website verwijderd heeft.


2.7 » Na deze verwijdering stond er enige tijd niets over Caros op zijn site, toen stond er en link naar de Caros Wicca Heksen-Loges en nu is deze link weer vervangen door voornoemde obsessie-link waarin hij zichzelf - gericht op effectbejag - in een underdog pose probeert te plaatsen.

Leugen 3. » Merlin schrijft verder op demagogische toon: “Helaas is mij recentelijk gebleken dat er binnen de heksengemeenschap ook mensen zijn die dit soort besprekingen een slechte zaak vinden.
Men ziet het als ordinaire ruzie, neemt niet de moeite om de gegeven argumentatie te volgen, en in plaats van dat het kaf en koren scheidt binnen de wicca, wordt zo de complete wicca tot "kaf" bestempeld.”

Antwoord 3. » Merlin minacht hier het verstandelijk kunnen van al die personen die zich met hekserij en/of wicca bezighouden, mensen die graag eerlijk en open willen zijn, mensen die zonder dogma's willen genieten en leren van hun overtuiging.

3.1 » Merlin houdt er helaas een mentaliteit op na die klinkt als: "Ben je niet met me, dan ben je tegen" me, m.a.w. men moet Merlin’s argumentatie en leugens blindelings accepteren en opvolgen wil men zich volgens hem binnen de wicca kunnen en mogen handhaven.

3.2 » Merlin probeert zijn leugens zo geloofwaardig mogelijk te verkopen en deinst er niet voor terug om een verpakking te gebruiken - oftewel zijn voetenwassers - die het aanvaarbaar moeten maken.

3.3
» Waar is Merlin bang voor? Waarom is Merlin verblind door stichting Caros? Waarom is Caros, en alleen Caros, een obsessie voor Merlin? Wat is Merlin’s doel van deze jarenlange leugencolportage tegen Caros? Is Merlin bang om zijn zelf gecreëerde kapiteinspet in het Wicca-gebeuren te verliezen?
top
Insinuatie 4. » "Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn", schrijft Merlin verder.
"De kritische besprekingen van mensen en groeperingen die zich onterecht als wicca presenteren, plagiaat plegen of grof geld vragen voor les of inwijdingen, waren bedoeld als handreiking naar de zoekers op het pad, naar de beginners die nog geen helder idee hebben over wat "normaal" is in de wicca, en wat niet.
Als deze aanpak voor diezelfde mensen echter juist averechts werkt kan er beter een punt achter worden gezet."

Antwoord 4. » Merlin pakt de mensen aan, onze antwoorden daarop en op zijn mening getuigt voldoende in  hoofdstuk 1.

4.1 » Weer probeert Merlin tegen beter weten in de stichting te beschuldigen van het onterecht woordgebruik “wicca”, "plagiaat" en het vragen van "grof geld".

4.2 » Merlin vergeet hier te vermelden dat hij regelmatig colporteert met zijn "schriftelijke cursus wicca".  Kosten: € 87,50 (8 stencils, exclusief de verplichte aankoop van een van zijn eigen hand komend boekje)

4.3 » Hij mensen ronselt voor het aan de man brengen van een jaar- abonnement op een driemaandelijks stencil 'wiccan rede'. Kosten: € 15,00 (exclusief de kosten van enveloppe)

4.4 » Hij zijn zelfgeschreven stencils en boekjes over de wicca op zijn site promoot waarvan de kosten variëren van € 3,50 tot € 22,50 per stuk.

4.5 » Hij geld vraagt voor workshops met gastsprekers. Kosten zijn variabel.

4.6 » Hij een maandelijkse bijeenkomst organiseert in een café in Utrecht. Kosten zijn variabel.

4.7 » Merlin schrijft: Geef je dan helemaal geen geld uit?

4.8 »  "Ja natuurlijk geef je geld uit" schrijft hij. "In sommige gevallen zelfs vrij veel."

4.9 » Je zult bij willen dragen in de kosten van de Coven, voor kaarsen, wierook, wijn.

4.10 » Je zult graag iets willen meenemen voor de bijeenkomsten en het feest erna.

4.11 » Wijn, cake, sap, knabbels, taart, kaas, stokbrood, enzovoort.

4.12 » In sommige gevallen kan een coven als geheel besluiten iets duurs samen aan te schaffen, bijvoorbeeld een zwaard.
top
4.13 » Hij schrijft verder over zijn eigen coven: “Maar als dat bedrag bedoeld is om met de hele coven een lang weekend een retraite te organiseren (huur van huisjes, maaltijden etc.) dan is € 250,00 ineens weer niet veel”.

4.14 » En verder zul je kosten maken voor je eigen specialisatie. Astrologie kost bijvoorbeeld vrij veel, computer programma's, ... enz.

4.15 » Zie hiervoor: Merlin's Software. (klik hier)  (Ordering information. You can order The Magical Formulary by e-mail or by writing to Merlin's Software, P.O.Box 473, 3700 AL,  ZEIST, The Netherlands, and transferring the money at the same time. You can send cash, or transfer the money to bank account 45.64.08.401 of the ABN-AMRO in Zeist. Make sure all bank charges are paid for.)

4.16 » Blijkens voornoemde opsomming beschouwd Merlin de wicca voor een groot gedeelte als afzetgebied voor zijn handeltje.
Het verschil met de Caros-Loges wordt geleverd op onze site:

klik hier voor de algemene beschouwing over de Caros-Wicca/Heksen-Loges,
hier voor de Caros-Wicca/Heksen-Religie en
hier  voor de voordelen van de Caros-Wicca/Heksen-Loges, met dit verschil dat de betaling niet verdwijnt in de zak van
Merlin Sythove van “Silver Circle” maar het algemeen belang dient van de non-profit organisatie “stichting Caros”.

4.17 » Het door Merlin Sythove gebruikte woord "plagiaat" kunnen wij nergens thuisbrengen waardoor wij er van uitgaan dat hij daarmee anderen bedoelt die waarschijnlijk net als de leden van de Caros-Loges plezier in hun doen en laten hebben en achter hun overtuiging staan.

4.18 » Het is spijtig voor Merlin dat hij niets, maar dan ook helemaal niets weet over de Caros-Wicca/Heksen-Loges, haar inwijdingsprocessen en haar rituelen.

4.19 » Wat betreft de door Merlin gehanteerde woordkeuze: “Als deze aanpak voor diezelfde mensen echter juist averechts werkt kan er beter een punt achter worden gezet.”, vragen wij ons wederom af: “Wie/wat is Merlin?

4.20 » Deze vraagstelling wordt versterkt door:

4.21* » Groeperingen en/of personen die niet naar Merlin's pijpen dansen betitelt hij vijandig als onbelangrijk en niet deugend.

4.22* » Door leugenachtige manipulaties wil hij een gehersenspoelde wicca-eenheid creëren door hen in de onderbuik gevoelens te treffen.

4.23* » Misbruikt een zelf gecreëerde religieuze rechtvaardiging om andersdenkenden niet te erkennen en/of te accepteren.

4.24* » Anders denkenden op zijn eigen forum op de voorhand niet accepteert waardoor daar een schijneenheid is/wordt gecreëerd.

4.25* » De ban-procedure op zijn forum uitvoert als het te heet onder zijn voeten wordt waardoor hij altijd het laatste woord heeft.
top
4.26* » Zichzelf als zeer belangrijk beschouwt in het wicca-gebeuren en dit probeert te bestendigen door voornoemde en onderstaande minachting en leugens.

4.27* » Het woord 'Merlin-Sekte' vaak is gebruikt in de door ons ontvangen e-mails.

4.28 »Waaraan is een wicca sekte te herkennen?


a. Een coven die een piramidevormige en autoritaire leiderschapstructuur heeft, met alle leerstellingen en richtlijnen komend van hp(s) aan de top. De coven zal er aanspraak opmaken de enige weg te zijn tot het doel, verlichting, beheersen van de krachten van de geest, ultiem geluk, etc, en zal indoctrinatie en manipulatie gebruiken om gezag uit te kunnen oefenen om haar leden te behouden.


b. Andere kenmerken
De sekte zal zich wat betreft andere geloofsrichtingen elitair opstellen en een unieke positie opeisen, m.a.w. zij zijn de enigen die gelijk hebben - alle anderen volgen de verkeerde weg. Zij zijn de enigen die Gods/godin’s wil doen - alle anderen zijn afvalligen.


c. Zij zullen hun zaak actief promoten en daarbij inbreuk maken op door God(in) gegeven persoonlijke rechten en vrijheden. Dit misbruik kan zowel van theologische als van sociale of psychologische aard zijn.


d. Zij gebruiken intimidatie, hersenspoeltechnieken en leugens om de loyaliteit van leden af te dwingen.


e. Er zal grote nadruk gelegd worden op de loyaliteit aan de eigen en gerelateerde covens en haar leringen.


f. Wicca-gerelateerde sektes kunnen met de mond belijden dat zij geen onderscheid maken tussen geestelijken en leken en geen betaalde geestelijkheid bezitten - dat zij allen aan elkaar gelijk zijn. Maar wanneer men kijkt naar wie op het "podium" de leden rechtstreeks toespreekt, wie er materiële ondersteuning en wie er speciale voorrechten of de achting van andere leden krijgt, dan blijkt vaak het tegendeel.


g. Inbreuk op individualiteit
Het aannemen van een groepsmentaliteit. Men wordt niet toegestaan of men wordt belemmerd buiten het groepsverband een eigen onderzoek te doen, en men moet accepteren wat door de hp(s) onderwezen wordt. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het opdringen van schuldgevoelens; om de eigen wil ondergeschikt aan die van de coven te maken.


h. Ernstige schuldgevoelens
Alle bezigheden die iemand had voordat hij zich aansloot worden nu een aanleiding om zich tekort te voelen schieten, omdat voortaan dingen die "goed en waardig zijn voor het eeuwige leven" moeten worden nagestreefd. Kleine misstappen worden opgeblazen, zodat leden zich constant schuldig voelen aan het overtreden van zelfs de meest onbeduidende regel. Omdat men denkt dat men niet genoeg doet en of niet genoeg meebetaald of kan meebetalen, voelt men zich schuldig. Omdat men zich afvraagt of een bepaalde manier van ontspanning wel gepast is, voelt men zich schuldig. Zelfs het rationeel denken is een struikelblok geworden.

Insinuatie 5. »Merlin schrijft: “Ik verwijs beginners die wel geïnteresseerd zijn in handreikingen om te beoordelen of een bepaalde groep of persoon behoort tot de reguliere inwijdingstraditie naar de Second opinion pagina van Silver Circle.”

Antwoord 5. » Geen antwoord nodig, men begrijpt Merlin’s handelsgeest en zijn mening tegenover de wicca en de hekserij nu wel.
» Een domper voor Merlin, die vooral blijkt te kijken naar zijn privé inkomstenkant. (Zie boven)
» Blijkens voorgaande feiten heeft Merlin Sythove van “Silver Circle” wel heel veel boter op zijn hoofd.
» Karakteriserend voor het racisme gebruikt Merlin deze enge drang naar gebruikt van vooroordeel en/of openlijke haat tegen anderen, gebaseerd op geloof in en over het wicca gebeuren en de eigen superioriteit.

5.1 » Merlin doet veel goed maar weinig goed waardoor hij in de ogen van velen gewogen en te licht bevonden is.


DB Stichting Caros


Voor meer informatie klik hier en hier


1e update: 18-11-2004, 2e update 26-01-2005, 3e update 27-03-2005